Rijkerleven.com maakt gebruik van cookies onder andere om de website te analyseren en te verbeteren, voor social media en advertenties te personaliseren. Als je deze site gebruikt, ga je akkoord met het gebruik van cookies.   AKKOORD   Meer info tonen

English Español Nederlands

website: DJ BastiQ

Disclaimer

RIJKERLEVEN.com neemt alle zorg in acht die redelijkerwijs van haar gevergd kan worden om te verzekeren dat de informatie op deze site juist en up-to-date is. Fouten en verzuimen zijn echter niet uit te sluiten en de lezer dient niet zonder meer uit gaan van de juistheid van de informatie.

RIJKERLEVEN.com is dan ook nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van de informatie op deze site en voor alle directe en indirecte of schade, van welke aard dan ook, voortvloeiend uit of in verband staand met het gebruik van de informatie. Evenmin is RIJKERLEVEN.com aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van (al dan niet tijdelijke) onbeschikbaarheid van deze website of enige informatie op de website.

Hyperlinks

Veel van de verwijzingen op deze website (waaronder Google advertenties) voeren naar informatiebronnen die door derden worden aangeboden en bijgehouden, en waarover RIJKERLEVEN.com geen controle heeft. RIJKERLEVEN.com draagt en aanvaardt dus ook geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud of informatie via die andere bronnen. Gebruikers leggen voor eigen rekening en risico verbinding met andere sites en verplichten zich dergelijke sites te gebruiken volgens de voorwaarden die aan het gebruik ervan verbonden zijn.

Intellectueel eigendom

De woordmerken en logo's (hierna tezamen: "merken") die gebruikt en vertoond worden op deze site, zijn geregistreerde of niet geregistreerde merken van RIJKERLEVEN.com of van anderen en mogen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de houder van die merken, niet gebruikt worden. Ook de overige intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen doch niet beperkt tot auteursrechten en databankrechten, welke verband houden met of rusten op (delen van) deze website of op deze website afgebeelde zaken, behoren toe aan RIJKERLEVEN.com of derden en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker, houder en/of rechthebbende niet worden gecopiëerd, verveelvoudigd, opgeslagen in een gegevensbestand of openbaar gemaakt, behalve voorzover zulks strikt noodzakelijk is voor het raadplegen van de website.